Lov&Data

4/2023: Annet nytt
20/12/2023

Annet nytt fra EU-kommissionen

Av Tue Goldschmieding, partner i Gorrissen Federspiel og en av de danske redaktørene for Lov&Data.

Teksten "gorrissen federspiel" med en sollignende form foran, i grøn på hvid baggrund, digital illustration.

EU-Kommissionens første rapport om status over det digitale årti opfordrer til en kollektiv indsats for at forme den digitale omstilling

Den første rapport om status over det digitale årti, offentliggjort den 27. september 2023, præsenterede en omfattende oversigt over EU’s fremskridt mod en mere digital omstilling. Rapporten var udarbejdet af EU-Kommissionen, og er baseret på fire hovedsøjler: digitale færdigheder, digital infrastruktur, digitalisering af virksomheder og offentlige tjenester.

EU sigter mod at give adgang til gigabitforbindelser og 5G-netværk overalt. Rapporten viste, at der er behov for yderligere investeringer på mindst 200 mia. EUR for at opnå fuld dækning, med fokus på landdistrikter og ikke-kommercielle områder. Rapporten kommenterede yderligere på følgende områder: Produktion af avancerede halvledere; digitalisering af virksomheder via cloud computing, big data og AI; fuld adgang til offentlige tjenester og e-patientjournaler; investering i uddannelse, der øger digitale færdigheder; værdier og principper, der skal understøtte et skift i lovgivningen; bestræbelser på en miljøvenlig digital omstilling.

Udover en samlet pressemeddelelse havde hvert enkelt medlemsland fået udformet en rapport, der fokuserede på deres land. Den danske rapport om digitalisering dækker nøgleområder, hvor landet arbejdede på at opfylde EU’s mål. Med fokus på digitale færdigheder, infrastruktur, erhvervsdigitalisering og offentlige digitale tjenester er Danmark på vej til at realisere en digital transformation af samfund og erhvervsliv.

Læs EU-kommissionens pressemeddelelse her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_23_4619

Læs Rapporten her: https://digital-strategy.ec.europa.eu/da/library/2023-report-state-digital-decade

EU-kommissionen har udpeget 6 gatekeepers i henhold til forordningen om digitale markeder

EU-Kommissionen (»Kommissionen«) udpegede den 6. september 2023 de første 6 gatekeepers i henhold til forordning (EU) 1925/2022 af 14. september 2022 om digitale markeder. De udpegede selskaber var Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta og Microsoft. Udpegelsen medfører, at de 6 gatekeepers har 6 måneder til at sikre fuld overholdelse af forordningens forpligtigelser inden for de respektives platformstjenester. Visse forpligtigelser gælder dog allerede fra udpegningen.

EU-Kommissionen udvalgte de 6 gatekeepers ud fra en grundig gennemgang, hvor det har været afgørende, at de 6 gatekeepers’ platformstjenester alle udgjorde et vigtigt led mellem erhvervsbrugere og forbrugere.

Hvis EU-Kommissionen finder, at en gatekeeper ikke overholder deres forpligtigelser efter forordningen om digitale markeder, kan EU-Kommissionen pålægge selskabet bøder på op til 10 % af selskabets samlede omsætning på verdensplan. Bøderne kan endda stige til 20 % ved gentagne overtrædelser. Ved systematiske overtrædelser kan der ligeledes være tale om, at selskabet bliver forpligtet til at sælge hele eller dele af sin virksomhed eller, at selskabet forbydes at opkøbe yderligere tjenester inden for det relevante område.

Læs hele pressemeddelelsen her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_23_4328

Tue Goldschmieding
Tue Goldschmieding, portrett