Lov&Data

1/2024: Rettsinformatisk litteratur med mer
26/03/2024

EU-Ret. Fri Bevægelighed

Få en grundlæggende viden om gældende EU-ret om fri bevægelighed

Ulla Nergaard og Ruth Nielsen. EU-Ret. Fri Bevægelighed. Danmark: Karnov Group Danmark, 2021. ISBN: 9788761943019

Denne bog giver en fremstilling af principperne om, dynamikken i og hovedstrukturen af gældende EU-ret om fri bevægelighed. Den kan lidt forenklet siges at handle om EU’s økonomisk-juridiske forfatning.

Bogen er i princippet en opdatering og udvidelse af 2. udgaven af Ulla Neergaard og Ruth Nielsens »EU RET – fri bevægelighed«, Karnov Group, 2016. Bogen benyttes især på bachelor-faget »EU-ret« på jura-uddannelsen på Københavns Universitet.

Bogen omhandler:

  • EU-Domstolen og dens fortolkningsstil

  • Fri bevægelighed i det indre marked - generelt

  • Varernes fri bevægelighed

  • Fri udveksling af tjenesteydelser

  • Etableringsfrihed

  • Arbejdskraftens fri bevægelighed

  • Unionsborgerskab

  • Tredjelandsstatsborgere

  • Bogen medtager gengivelser af centrale bestemmelser, domspræmisser og væsentlig litteratur.

Omtalen er hentet fra Karnov Group Danmark: https://www.karnovgroup.no/fagboeker/eu-ret-fri-bev%C3%A6gelighed