Lov&Data

2/2024: IT-kontrakter
25/06/2024

Nytt om IT-kontrakter i Danmark og EU

Av Tue Goldschmieding, partner i Gorrissen Federspiel og en av de danske redaktørene for Lov&Data.

Teksten "gorrissen federspiel" med en sollignende form foran, i grøn på hvid baggrund, digital illustration.

Klagenævnet for udbud træffer afgørelse om ændring af mindstekrav i IT-udbud

En hånd, der indsætter et godkendt dokument i en seddel, og en streg over indsættelsen, digital illustration.

Illustrasjon: Colourbox.com

Det danske Klagenævn for udbud (»klagenævnet for udbud«) afsagde den 30. november 2023 kendelse med journalnummer 23/03579 mellem Assemble A/S (»Assemble«) over for Hørsholm Kommune. Sagen angik, om Hørsholm Kommune i forbindelse med et udbud havde overtrådt reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015 (»den danske udbudslov«).

I forbindelse med en udbudsrunde havde Hørsholm Kommune efter et indledende forhandlingsforløb ændret formuleringen af sin kravsspecifikation. Udbuddet blev efterfølgende vundet af Assembles konkurrent. Assemble gjorde derefter gældende, at ændringerne i kravspecifikationen udgjorde en ændring af ufravigelige mindstekrav og dermed en ændring af udbudsmaterialets grundlæggende elementer, hvilket var i strid med ligebehandlingsprincippet i den danske udbudslovs § 2 samt § 66, stk. 5 om forbuddet mod ændringer af de grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

Klagenævnet citerede i afgørelsen forarbejderne til den danske udbudslovs § 2, hvoraf bl.a. fremgik, at ændringer af mindstekrav som klart udgangspunkt kunne karakteriseres som ændringer af grundlæggende elementer. Klagenævnet udtalte videre, at bevisbyrden for, at ændringerne ikke var egnede til at fordreje konkurrencen mellem tilbudsgiverne, påhvilede Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune havde ikke løftet denne bevisbyrde, og efter en samlet vurdering fandt klagenævnet for udbud, at kommunen ikke havde overholdt betingelserne i den danske udbudslovs § 2 og § 66, stk. 5, hvorefter beslutningen om at tildele kontrakten til Assembles konkurrent blev annulleret.

Læs kendelsen her: https://klfu.naevneneshus.dk/media/documents/Assemble_AS_mod_H%C3%B8rsholm_Kommune.pdf

Tue Goldschmieding
Tue Goldschmieding, portrett