Lov&Data

1/2024: Rettsinformatisk litteratur med mer
26/03/2024

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

En kommentar

Sören Öman. Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. En kommentar. Sverige: Norstedts Juridik, 2021. ISBN: 9789139023814

Detta är en omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Första upplagan av kommentaren utsågs 2020 till årets verk av Norstedts Juridik. I denna andra upplaga har bl.a. ny praxis och nya riktlinjer beaktats.

Omtalen er hentet fra Norstedts Juridik. Karnov Group: https://shop.nj.se/products/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-1